นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
30/09/2562 : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 21
11/08/2563 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563 24
10/10/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4 ปี 2562(กรกฎาคม-กันยายน) 45
10/07/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3 ปี 2562(เมษายน-มิถุนายน) 39
22/05/2563 : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 57
28/04/2563 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63 65
15/01/2563 : การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยวความพิการ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป 75
15/10/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี2563 387
15/10/2562 : ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 120
30/04/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 60 - กันยายน 60 110
30/04/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 61 - มีนาคม 61 132
30/04/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 61 - ธันวาคม 61 116
30/04/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 61 - กันยายน 61 109
30/04/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 61 - มิถุนายน 61 86
30/04/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 61 - มีนาคม 61 88
30/04/2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 60 - ธันวาคม 60) 83
12/03/2562 : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลนาบัว ประจำปีงบประมาณ 2562 97
05/02/2562 : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 113
28/01/2562 : รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 75
28/01/2562 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2561 78
08/01/2562 : งบการเงินประจำปี พ.ศ.2561 87
30/10/3104 : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 82
30/10/2561 : แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 69
30/10/2561 : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 91
27/09/2561 : โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระด้วง 81
31/08/2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 98
28/08/2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 88
25/07/2561 : แจ้งประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 72
09/07/2561 : รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 77
09/07/2561 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 86
09/07/2561 : รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 80
09/07/2561 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 87
18/06/2561 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน 83
10/11/2560 : แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 84
10/11/2560 : แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 84
10/11/2560 : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 79
01/11/2560 : แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 85
19/10/2560 : จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 93
17/10/2560 : รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 92
24/07/2560 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มิถุนายน 2560 92
24/07/2560 : รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 90
26/05/2560 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 88
26/05/2560 : รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 90
15/05/2560 : รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน เมษายน 2560 74
15/05/2560 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน 2560 78
24/04/2560 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 76
24/04/2560 : รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2548 81
24/04/2560 : ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 72
23/03/2560 : ใบปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้างหอถังประปา ม.8 บ้านนาม่วง 81
23/03/2560 : ใบปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสรา้งรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.4 บ้านท่าหลักดิน 84


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด6
1 2 3 4 5 6 >>