นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์รับสมัครมาชิกโครงการธนาคารขยะ    NAN
คู่มือประชาชนเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ    1.97M
หนังสือมอบอำนาจขึ้นทะเบียนแทนผู้สูงอายุ    28k
ดาวน์โหลด แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ     62.5k
จดหมายข่าว การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562    183.04k
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน    2.08M
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    286.68k
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    251.87k
คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน    259.96k
คู่มือการรับชำระภาษีป้าย    261.24k
คู่มือการแจ้งถมดิน    297.91k
คู่มือการแจ้งขุดดิน    300.81k
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์4    292.18k
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์3    289.72k
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ-ตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์1    298.88k
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน-ตาม-พรบ.ทะเบียนพาณิชย์4    307.1k
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์2    299.48k
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์1    318.99k
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่-ตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์4    310.54k
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่-ตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์3    314.01k
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่-ตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์1    330.67k
การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม-พรบ.ทะเบียนพาณิชย์3    323.14k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1