นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 

ลงข่าว: 19/01/2560    1   192

     ศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยและเทศบาลตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อสานต่อโครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง ให้เกิดความยั่งยืน

     

     เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่ อสม. และประชาชนทั่วไป ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยและเทศบาลตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อสานต่อโครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง ให้เกิดความยั่งยืน