นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
11/08/2563 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563
21/09/2562 : แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565)
03/10/2562 : สถิติการใช้สนามกีฬา
12/05/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.....
04/02/2563 : รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
15/01/2563 : การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยวความพิการ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป
06/08/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
18/07/2562 : ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเพื่อนเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562
26/06/2562 : ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน
05/02/2562 : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
13/12/2561 : ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ.2562
01/10/2561 : ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
11/10/2561 : ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
01/10/2561 : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
28/09/2561 : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าจ้างและเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
25/07/2561 : แจ้งประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔
25/07/2561 : แจ้งประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔
21/12/2560 : ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561
21/01/2018 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561
13/11/2560 : ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>