นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 

ลงข่าว : 05/02/2562

องค์การรบริหารส่วนตำบลนาบัวได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุขึ้น ระหว่างวันที่ 29 -30 มกราคม 2562  ที่ศูนย์โฮมสุขนาจารย์ เทศบาลตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดการความรู้นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในพื้นที่ตนเองต่อไปเข้าชม : 231