นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด
ให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ ลดหนี้สิน มีเงินออม สังคมมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีการศึกษาที่ดี มีระเบียบวินัย ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนของตนได้อย่างเป็นระบบ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลดปัญหายาเสพติด ให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้ค่าและยั่งยืน

วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้มีการบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงานส่วนราชการระดับอำเภอ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และอื่น ๆ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ในชุมชน รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง

วิสัยทัศน์ระดับตำบล   เศรษฐกิจดี ชุมชนน่าอยู่ 

นโยบายของผู้บริหาร
1.ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การมีรายได้ และมีงานทำ
2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
3.พัฒนาส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น
4.พัฒนาแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร ให้ใช้ได้ตลอดทั้งปี
5.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
6.พัฒนาขีดความสามารถของ บุคลากรในท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การบริหารงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
7.ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษในพื้นที่
8. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และส่วนราชการต่างๆ

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ส่งเสริมและขยายศักยภาพด้านจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

พัฒนาด้านการบริหารการจัดการ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และโครงการถ่ายโอนต่างๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สอดคล้องและสนองต่อยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 2552 จะดำเนินการในส่วนของ

การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สามารถดำเนินการก่อสร้าง ถนนคสล. ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ขยายเขตการใช้กระแสไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึง

การดำเนินการด้านแหล่งน้ำ
สามารถ ก่อสร้างฝายนำล้น คสล. ก่อสร้างฝายหิน ก่อสร้างช่องระบายน้ำเหลี่ยม คสล. ขุดลอกลำห้วยตลอดทั้งขยายเขตการใช้ระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

การดำเนินการด้านสังคม
ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดีขึ้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อัตราการว่างงานลดลง ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรี เป็นต้น เยาวชนให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหายาเสพติดให้น้อยลง เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เรียนต่อเพิ่มมากขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2553 จะดำเนินการในส่วนของ

การดำเนินการด้านสาธารณสุข
ดำเนินการพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดยุงลายในทุกหมู่บ้าน และมีการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ในชุมชนด้วย

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
มีการจัดโครงการพบกันที่วัดทุกวันพระ เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ให้มากขึ้น มีการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ ภายในตำบล ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ในช่วงปี พ.ศ. 2554 จะดำเนินการในส่วนของ

ด้านดำเนินการด้านเศรษฐกิจส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างงานและเป็นอาชีพเสริม ในช่วงฤดูแล้งนอกฤดูทำนา โดยองค์การบริหารส่วนตำบล จัดสรรงบประมาณให้บางส่วนเพื่อให้แต่ละกลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ดำเนินก่อสร้างที่ทิ้งขยะ ก่อสร้างตลาดชุมชนเพื่อประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งไฟจราจรเข้าชม : 1167