นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

สมาชิกสภา

ชื่อ - นามสกุล :
นายกวดมี บัวผัน
ตำแหน่ง :
ประธานสภาฯ อบต.นาบัว
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนิษฐ์สุดา แก้วน่าน
ตำแหน่ง :
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญชัย ยืนนาน
ตำแหน่ง :
เลขานุการสภา อบต.นาบัว
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอุทัย ผ่านใหญ่
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 1
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางปิยนุช ใจธรรม
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเวียงชัย สินธร
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายโบ เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญเชิด ส่อนหา
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายฤาชัย สมบูรณ์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเสวียง พรมแสงใส
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางมลิวัลย์ ยศอ่อน
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 6
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุวรรณ ศรีรักษา
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 6
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสำรวย เชือกทอง
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 7
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
โชคชัย พลพะนาน
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 8
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนพล บุญช่วย
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 10
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิภักดี บัวผัน
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 10
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอุดม สมบุตร
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 11
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายคำม้วน ไชยวรรณ์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 11
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1