นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญชัย ยืนนาน
ตำแหน่ง :
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายจิรเมธ พริ้งเพราะ
ตำแหน่ง :
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางพัชรี ทิพย์สุนา
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเจษฎา ศรีรักษา
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนฤมล สมบูรณ์
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอุไรวรรณ นามแก้ว
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอภิวัฒน์ บัวผัน
ตำแหน่ง :
ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอรรถกร พรมมุข
ตำแหน่ง :
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนา บัวป่า
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอิทธิกร นาตาล
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายคณิต ประทุมเขต
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายตะวัน สุวรรณน้อย
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศิริธรรม โมครัตน์
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ : 042-146560
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนันทิดา เชือกทอง
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 042-146560
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1