นายวิศรุทร  บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

กองสวัสดิการสังคม

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนภาพร มุสิกบุญเลิศ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเกษร วงภักดี
ตำแหน่ง :
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิรากานต์ นนทะชัย
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ : 042-146560
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1